PERSBERICHT RESULTATEN

In Brussel zetten de bijen zich in voor het milieu: een innovatief samenwerkingsproject!

Beeodiversity heeft dankzij de samenwerking met geëngageerde Brusselse bedrijven zoals Elia, Caméléon, Tractebel, Sodexo, Cofinimmo, Droh!me via de bijen het milieu van de Brusselse omgeving kunnen monitoren. Meer specifiek werd de toestand rond vervuiling van pesticiden, zware metalen maar ook de plantendiversiteit gelinkt aan bijen gemonitord.

Waarom de bijen? De traditionele milieutoezichtsmaatregelen via menselijke interventie beperken zich tot een afgelijnde oppervlakte, terwijl bijen het voordeel bieden dat ze heel veel verschillende stalen nemen over uitgestrekte zones.

Een honingbijkolonie is immers in staat om meer dan 4 miljard bloemen per jaar te bestuiven, in een gemiddelde zone met een straal van 1,5 km (700 ha). Deze bestuivers brengen zo het van bloemen verzamelde stuifmeel en nectar tot in de korf.

Dit zijn waardevolle stalen voor Beeodiversity die ze op een wetenschappelijke manier verder analyseert. Op deze manier werd het milieu gemonitord op 11 Brusselse sites, die 5 zons beslaan (Noorden, Centrum, Oosten, Westen, Zuiden), en dit over 2 periodes (mei/juni en juli/augustus).

SAMENVATTING VAN DE RESULTATEN VAN DEZE VERKENNENDE STUDIE

Van de 7 gemonitorde zware metalen (chroom, cadmium, lood zink, kwik arseen en koper) werden er 6 gedetecteerd. Enkel kwik werd niet teruggevonden. Drie zware metalen werden teruggevonden in hoge dosissen in de zones Brussel-Noord en Brussel-Centrum (vaak meer dan 30 keer de dosissen die gemeten worden in natuurlijke en landbouwmilieus). De oorsprong van deze zware metalen moet nog verder geïdentificeerd worden.

Meer dan 500 pesticiden werden daarnaast gescreend. Hiervan werden er 10 gedetecteerd, waaronder fungiciden, herbiciden en insecticiden. Dit is twee keer minder dan wat we gebruikelijk terugvinden in landbouwzones maar toch beduidend hoger dan wat gemiddeld wordt teruggevonden in natuurlijke zones. Verschillende pesticides die werden gedetecteerd in deze verkennende studie waren boven de limiet van maximale toegelaten dosis (MRL) of zelfs niet meer toegelaten.

De plantendiversiteit gemeten met de honingbijen als indicator vertoonde een ‘gemengde’ oorsprong, wat wil zeggen een combinatie van verschillende categorieën planten (komende van zowel landbouw, stadstuinen, moestuinen, fruitboomgaarden als natuurlijke zones) met een sterke vertegenwoordiging van wilde planten deze uit (stads)tuinen. Er werd een vrij grote verscheidenheid aan planten geïdentificeerd. Voor de periode juli/augustus in deze verkennende studie werden bijvoorbeeld meer dan 90 verschillende plantensoorten geïdentificeerd, die kunnen geclassificeerd worden binnen 50 plantenfamilies.

Qua aanbevelingen naar directe maatregelen toe, zou het goed zijn om de bronnen van de vervuiling(en) op te sporen en oplossingen uit te werken met de betrokken partijen. Voor de pesticiden onder controle te houden stellen we ook voor dat particulieren geen fytosanitaire behandelingen meer uitvoeren in hun tuinen en moestuinen. We denken er ook aan om workshops te organiseren samen met landbouwers om duurzame maatregelen te bevorderen. Het aanplanten en inzaaien van inheemse planten aan het begin van het seizoen wordt ook aanbevolen op basis van deze resultaten.

Tenslotte wenst Beeodiversity deze studie uit te breiden naar andere sites samen met het vliegseizoen van de bijen (maart tot oktober). Om dit te kunnen uitvoeren wil deze innovatieve start-up partnerschappen met andere ondernemingen opzetten die willen meehelpen om het milieu en de algemene gezondheid in Brussel te verbeteren. De wens is ook om te kunnen samenwerken met lokale imkers en overheidsinstellingen.
Meer informatie over het project en de resultaten zullen ook te vinden zijn op: http://www.beeodiversity.com/beeomonitoring-nl

De visie van Beeodiversity

Beeodiversity is een project in het kader van het maatschappelijk verantwoord ondernemerschap, gericht op het verbeteren van het welzijn van mens en milieu door de ontwikkeling van een permanente actie ten voordele van de bestuivers, de biodiversiteit en de voedseldiversiteit, waar alle stakeholders bij betrokken worden. www.beeodiversity.com

Contact pers:
Laurian Parmentier
Beeoscientist
Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
Tél : +32 2 428 00 82
GSM : +32 468 26 66 04


PERSBERICHT PROJECT

In Brussel zetten de bijen zich in voor het milieu:
een innovatief samenwerkingsproject!

Voortaan zorgen bijen voor het toezicht op het milieu van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest!

beeodiversity les abeillesBeeodiversity leidt dit project in samenwerking met geëngageerde Brusselse bedrijven zoals Elia, Caméléon, Tractebel, Sodexo, Cofinimmo, Droh!me… Het is de bedoeling om een inventaris op te stellen van de biodiversiteit en de vervuiling op basis van de Bijenindicator*, zodat gezorgd kan worden voor een verbetering van de omgeving van de bestuivers èn van ons.

Waarom bijen? De traditionele milieutoezichtsmaatregelen via menselijke interventie beperken zich tot een afgelijnd oppervlakte, terwijl honingbijen het voordeel bieden dat ze heel veel verschillende stalen nemen over uitgestrekte zones.

Een bijenkolonie is immers in staat om meer dan 4 miljard bloemen per jaar te bestuiven, in een straal van 1,5km, dus over een oppervlakte van gemiddeld 700ha. Deze uitzonderlijke bestuivers brengen zo het van deze bloemen afkomstige stuifmeel, nectar en water tot in de korf.

Dit zijn waardevolle stalen voor Beeodiversity, die ze conform wetenschappelijke procedures analyseert om er kwantitatieve gegevens uit te halen met betrekking tot pesticiden (er worden meer dan 500 actieve stoffen opgespoord), tot zware metalen en ook in verband met de plantaardige diversiteit (op basis van de Bijenindicator*) en de nutritionele waarde ervan voor de bestuivers. Op basis van deze gegevens wordt een inventarisatie opgesteld en kunnen gerichte acties ondernomen worden, zowel ten voordele van het milieu als van onze gezondheid.

Beeomonitoring beeodiversityDit door Beeodiversity ontwikkelde ecologische toezichtsinstrument (de Beeomonitoring) zal het bijvoorbeeld mogelijk maken om:

  • de zones in kaart te brengen die het meest risico lopen op vlak van vervuiling of biodiversiteit, met als doel de inspanningen te concentreren op deze zones;
  • groene zones in te richten in samenwerking met de lokale actoren, in functie van de vastgestelde gebreken en om het hele jaar door een goede plantaardige diversiteit te garanderen, wat essentieel is voor de bevoorrading van alle bestuivers;
  • de stakeholders (overheden, burgers, ondernemingen, …) in te lichten over acties die gericht zijn op gezamenlijk ondernemen;
  • de afkomst van pesticiden en zware metalen te identificeren.

Het is de bedoeling om een vijftiental toezichtsites te creëren in het Brusselse Gewest en zo meer dan 80% van het oppervlak te dekken. Op dit moment worden al gegevens geanalyseerd van 10 verschillende sites.

Om hierin te slagen moeten we kunnen samenwerken met ondernemingen die bezorgd zijn om het milieu en het welzijn in Brussel. Er zijn nu al meerdere partners die dit project ondersteunen, in afwachting van anderen die hen hopelijk nog komen vergezellen. Het coöperatieve aspect van het project beperkt zich hoe dan ook niet enkel tot bedrijven aangezien de gegevens die we dankzij de Beeomonitoring verkrijgen alle stakeholders de kans zullen geven om zich in te zetten voor het welzijn van het Brusselse milieu. Ook de samenwerking met lokale imkers is voorzien.

De analyseresultaten zullen begin 2017 worden gepubliceerd. Als u wilt het project aan te sluiten, gelieve ons te contacteren op het adres Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

* Methode ter evaluatie van de milieukwaliteit, gebaseerd op meer dan twintig wetenschappelijke onderzoeken die uitgevoerd worden op de door de bijen ingezamelde matrixen (stuifmeel en nectar).

Pers Contact:

Cyrille Janssens
Gérant
Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
Tél : +32 2 428 00 82
GSM : +32 470 32 70 84

Beeodiversity, dat betekent…

Beeodiversity: plusieurs projets par anJaarlijks meerdere nieuwe projecten ten voordele van de bestuivers en de biodiversiteit.


Beeodiversity: Plusieurs milliers de graines mèllifères et pollinifères par anJaarlijks meerdere duizenden zaadjes van nectar- en stuifmeeldragende bloemen.


Beeodiversity: 250 colonies d'abeillesJaarlijks 250 bijenkolonies en minder dan 5% verlies aan kolonies.


Beeodiversity: Plus de 175.000ha pollinisés par anJaarlijkse bestuiving van meer dan 70.000 ha.


Beeodiversity: Plus d'un million d'abeilles offertes par anJaarlijks aanbod van meer dan één miljoen bijen.


Beeodiversity: Beeodiversity: coloniesPlus de 1.500ha de terres agricoles cultivées dans le respect des abeilles par nos partenaires agriculteursJaarlijks meer dan 1.500 ha landbouwgrond die door onze landbouwpartners met respect voor de bijen bewerkt wordt.


Beeodiversity: Plus d'une centaine d'apiculteurs partenairesMeer dan honderd imkers als partner.


Beeodiversity: Deux conférences nationales et internationales par an organisées avec nos partenaires institutionnelsJaarlijkse organisatie van nationale en internationale conferenties samen met onze institutionele partners.


Beeodiversity: Plusieurs milliers de personnes sensibilisées par an au travers de la presse et des réseaux sociauxJaarlijkse sensibilisering van meerdere duizenden personen.

ZIJ TRADEN AL TOE TOT DE CYCLUS

  • knokkesibelgaSuezspa
  • ADTAS adventurecofinimmoedf luminus
  • steriatours taxisUCBvandeputte